George M. Marsden
A0662
James Bryan Smith
A0734
Thomas C. Oden
A0606
Monique Misenga Ngoie Mukuna
5298
Alister McGrath
4177
Thomas Breimaier
5330
Jeffrey Munroe
4580
Gary W. Moon
4610
Douglas Groothuis
4518
Karen Wright Marsh
4496
Justo L. González
5150
Thomas C. Oden
4035